spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική
Οδηγός Ανέργων PDF Εκτύπωση E-mail
  
26.09.07

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στα πλαίσια των Δράσεων Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του τμήματος «Προώθησης στην Απασχόληση» υλοποιήθηκε ο παρακάτω οδηγός και

απευθύνεται σε όλους τους ανέργους και κατά προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ενισχύει τις πολιτικές που προωθούν τη βελτίωση της ικανότητας της επαγγελματικής ένταξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πεδίο πολιτικής 2 του Γ΄ ΚΠΣ της χώρας μας, προβλέπεται "η προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό". Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση" που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χρηματοδοτούνται δράσεις Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ).

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ), ορίζεται κάθε ενέργεια ή δέσμη ενεργειών που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Βασικός στόχος του παρόντος «ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης .

Ο οδηγός απευθύνεται σε όλους τους ανέργους και κατά προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες: ατόμων με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντων, μεταναστών, ανήλικων παραβατών, ειδικών κατηγοριών γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών), μακροχρόνια ανέργων (γυναίκες) άνω των 45 ετών & λοιπών κατηγοριών ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών), οι οποίες στις περιοχές που θα υλοποιηθεί αντιμετωπίζουν τα εντονότερα προβλήματα.

 

Στόχος είναι οι ωφελούμενοι να έχουν αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και την απασχολησιμότητά τους, δηλαδή να έχουν δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για ένταξη στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (κατάρτιση, απασχόληση, αυτοαπασχόληση, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας). Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, οι ωφελούμενοι παρακολουθούνται για τουλάχιστον 6 μήνες και τους παρέχονται υπηρεσίες στήριξης τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο που ακολουθεί την ένταξή τους σε οποιαδήποτε ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της μεθοδολογίας υλοποίησης, οι ενέργειες ΣΥΥ ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες δράσεων: α. Τις σχετικές με την Εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου και β. Των ενεργειών δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης.

Η έκδοση του παρόντος ενημερωτικού εντύπου, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικότερες πληροφορίες σε θέματα ασφάλισης, ευκαιριών κατάρτισης ή απασχόλησης, φορέων παροχής υπηρεσιών κ.ά. αποτελεί μέρος των ενεργειών της δευτερης κατηγορίας δράσεων.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

1.       ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ – ΓΕΝΙΚΑ

2.       ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ:

2α. Πριν την αναζήτηση εργασίας (κανάλια εξεύρεσης εργασίας, προγρ/τα επιχορήγησησηςεργασίας, επιδόματα). Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα (επαγγελματα σε ζήτηση)

2β. Αναζήτηση εργασίας (προετοιμασία, σύνταξη βιογραφικού, αποστολή βιογραφικού, συνεντευξη επιλογής προσωπικου)

2γ. Αλλες μορφές εργασίας (αυταπασχόληση, τηλεεργασία)

3.      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

4.      ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ (εργασιακά, ασφαλιστικά - θεσμικό, εργασιακό και κοινωνικό πλαίσιο εργασίας)

5.      Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ)

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποτελούν τη βασική πολιτική παρέμβαση στην αγορά εργασίας. Ο ρόλος τους έγκειται στην καταπολέμηση των αιτίων που προκαλούν την ανεργία, γεγονός που τις αντιπαραθέτει προς παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανεργίας (παθητικές πολιτικές).

Στοχεύουν στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις που σημειώνονται στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Οι ενεργητικές πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας αποτελούν βασική παράμετρο διαμόρφωσης της πολιτικής για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Κύριος φορέας διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών αυτών είναι ο ΟΑΕΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας.

Ακολουθεί περιγραφή των ανοικτών προγραμμάτων της παρούσας περιόδου.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

 

 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - STAGE 2003

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: ανέργους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι,διπλωματούχους Ι.Ε.Κ.,αποφοίτους ,Τ.Ε.Λ, Ε.Π.Λ.,Τ.Ε.Ε. Α’Κύκλου και Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου

ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ;

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας -πλην εξαιρέσεων- για πρόσληψη ανέργων. Προϋπόθεσεις:
· Να έχουν αποτελέσματα ενός, τουλάχιστον, οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που προέρχονται από μετατροπή ή αλλαγή του νομικού καθεστώτος, θα προσκομίζουν τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου έτους της επιχείρησης πριν την μετατροπή.
· Δεν πρέπει να έχουν απολύσει προσωπικό χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγείται του μηνός υποβολής της σχετικής αίτησης και μέχρι την ένταξη τους στο πρόγραμμα.

ΎΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ:

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 18 μήνες, η δε ημερήσια αποζημίωση των ασκούμενων θα ανέρχεται στα ποσά των: 25 ΕΥΡΩ μεικτά για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, και 21 ΕΥΡΩ μεικτά για τους διπλωματούχους Ι.Ε.Κ. , αποφοίτους Τ.Ε.Λ, Ε.Π.Λ.,Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου και Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου .Η αποζημίωση θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ.Οι ασκούμενοι θα ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΔ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κίνδυνο ατυχήματος .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους –μέλους Ε.Ε.ή να είναι Έλληνες ομογενείς που έχουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

 

-Θα πρέπει επίσης να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (γεννημένοι μετά την 1/1/68) οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. και μέχρι 30 ετών (γεννημένοι μετά την 1/1/73) οι διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ. , οι απόφοιτοι Τ.Ε.Λ, Ε.Π.Λ.,Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου και Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου(και ισότιμων τίτλων σπουδών) ,να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης .

Ειδικά οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 19/5/03 έως και 6/6/03

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.oaed.gr/PROSLISI.htm

 

 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ   2003

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης , που ανέρχεται στο ποσό των 7.4OO ΕΥΡΩ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική ή εταιρική επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι άνεργοι, για ένταξη στο πρόγραμμα (ΝΕΕ 2003), θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να διαθέτουν και τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά:

 Να έχουν συμπληρώσει το «έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης» της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι.

Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ,η οποία θα πρέπει να έχει γίνει μετά την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά μετά την 1-1-2003.

Να έχουν υποβάλλει «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα» στη Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης τους .

Να έχουν ενημερωθεί πλήρως και να έχουν αποδεχθεί την διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Να διαθέτουν Ατομικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και το ατομικό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2001 να μην υπερβαίνει τα 14.674 ευρώ.

Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .

Να υπάρχουν κενές θέσεις ανά Υπηρεσία, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος.

Να διαθέτουν εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς για τον εξοπλισμό, εμπορεύματα κλπ. της επιχείρησής τους που να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του ποσού της επιχορήγησης (δηλ.3700 ευρώ) χωρίς να υπολογίζονται τα ενοίκια (σε περίπτωση μέλους εταιρίας το ποσό να αντιστοιχεί στη συμμετοχή εκάστου υποψηφίου για ένταξη στο πρόγραμμα).

Να διαθέτουν οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους απασχολούμενους στην επιχείρησή τους τα νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματος τους .

Να απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικώς, στην επιχείρησή τους.

Η επιχείρηση να λειτουργεί σε χώρο ανεξάρτητο και κατάλληλα διαμορφωμένο και όχι εντός της κατοικίας τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 31-10-2003 στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.oaed.gr/nee3pl.htm

 

 

 

 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ

 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης ορίζεται σε 14,70 € ημερησίως. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) μήνες

   Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Α. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις:

Να μην έχουν μειώσει προσωπικό είτε από απόλυση είτε από οικειοθελή αποχώρηση, πανελλαδικά, χωρίς αντικατάσταση μέσα στη χρονική διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης και μέχρι την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. Όσον αφορά στους άνεργους:

Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την πρόσληψή τους από τις επιχειρήσεις.

Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Να έχουν προταθεί στην επιχείρηση από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ ύστερα από διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 31/10/03 στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/NH00.htm

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-65 ΕΤΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα αφορά επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων γυναικών ηλικίας 18 – 65 ετών σε νέες θέσεις εργασίας

χρηματοδότηση στις ασκούμενες:

πτυχιούχους Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. το ποσό των 20,54 € ημερησίως μικτά

αποφοίτους τουλάχιστον λυκείου το ποσό 17,61 € ημερησίως μικτά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ:

Α. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις:

Να μην έχουν μειώσει προσωπικό είτε από απόλυση είτε από οικειοθελή αποχώρηση, πανελλαδικά, χωρίς αντικατάσταση μέσα στη χρονική διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης και μέχρι την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. Όσον αφορά στις άνεργες:

Να έχουν την ιδιότητα της άνεργης και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Να έχουν προταθεί στην επιχείρηση από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ ύστερα από διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης.

 

Δικαιολογητικά μέχρι και την 31/10/2003

http://www.oaed.gr/eni_g.htm

 

 

 

5.                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ1)

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ :

Ανέργους που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα και μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

α) Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται στις:

·         6.000 δρχ. ή 17,60 EURO για τους πρώτους 24 μήνες και στις

·         7.000 δρχ. ή 20,54 EURO για τους επόμενους 36 μήνες

με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο ως άνω πρόγραμμα είναι:

 

α) Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο Νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται του μηνός υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση του προσωπικού τους θα υποβάλλουν ΥΔ Ν. 1599/86 σύμφωνα με την παρ. 6β της παρούσας εγκυκλίου.

 

Β) Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι ή επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί δύο (2) τουλάχιστον μήνες στα μητρώα ανέργων των Γραφείων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ , που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ‘Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα .

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα (1) μήνα έως και εξήντα (60), κατ’ ανώτατο όριο, μήνες.

 

 

 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΟΜΜΕΧ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα"- Πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες"

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας στα Άτομα με Αναπηρία (άνδρες & γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν Άτομα με Αναπηρία που:

έχουν συμπληρώσει το 21ο και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, είναι άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από 01.01.2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης εκτός εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από δικαιούχους και δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της μεταποίησης

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό 50% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι προτάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

 

Πληροφορίες και παραλαβή εντύπων του προγράμματος:
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε Ξενίας 16 & Έβρου 11528 Αθήνα Τηλ: 210-74.91.200 και 210–74.91.220 Fax: 74.91.307 E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

και για τους ενδιαφερόμενους με κινητικά προβλήματα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Μεσογείων 119-Γραφείο 237

Διάθεση εντύπων μέσω περιφερειακών φορέων
Το έντυπο υλικό θα διατίθεται και από τα κατά τόπους επιμελητήρια καθώς και τα ευρωπαικά κέντρα πληροφόρισης.

 

 

 

 

 

 

7. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας"
Β΄ΚΥΚΛΟΣ

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (άνδρες ή γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νέοι και νέες) που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 39ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό 50% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι προτάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

 

 

8. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας"
Β΄ΚΥΚΛΟΣ

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (γυναίκες) που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό 50% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι προτάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

 

 

9. Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων, ελεύθερων επαγγελματιών στον τομέα του Πολιτισμού

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18-60 ετών και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα / νέο ελεύθερο επαγγελματία που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 8.300 Ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση , μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα του Πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι εντάσσονται στο πρόγραμμα κατόπιν αξιολόγησής τους και εφόσον προηγηθεί η διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πολιτικής για την Απασχόληση στον τομέα του Πολιτισμού (κυρίως μουσική, βιβλίο, θέατρο, χορό, ζωγραφική, γλυπτική, γραφικές τέχνες και σχέδιο, φωτογραφία, οπτικοακουστικά, κινηματογράφο, πολυμέσα, πολιτιστικό τουρισμό και δημιουργία νέων πολιτιστικών αγαθών με βάση την πολιτιστική κληρονομιά.)

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται:
Α. να έχουν την ιδιότητα ανέργου και να διαθέτουν δελτία ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Β. να έχουν περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
Γ. να έχουν υποβάλλει στις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ τυποποιημένη αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπαγωγή τους στο πρόγραμμα στη οποία θα περιγράφουν το σχέδιό τους για τη δημιουργία νέας επιχείρησης εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται σε σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ.
Δ. να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Ε. το φορολογητέο ατομικό εισόδημά τους για το έτος 2001 να μην υπερβαίνει τα 14.500 Ευρώ.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα μήνες και από το ποσό των 8.300 Ευρώ, τα 4.000 Ευρώ θα καταβληθούν με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και όσον αφορά τα υπόλοιπα τα μεν 4.000 σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, των 2.000 Ευρώ η κάθε μία, τα δε 300 Ευρώ στο τέλος του 18μήνου μετά την αξιολόγηση για τη διατήρηση της επιχείρησης.

 

 

 

 

 

10. Υπουργείο Γεωργίας: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Αγροτών

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Φυσικά πρόσωπα 18-40 ετών που εγκαθίστανται ή εγκαταστάθηκαν τα προηγούμενα 3 έτη για πρώτη φορά ως γεωργοί σε διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκων και δεν έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση που να αποφέρει πάνω από 2 εκ. ετησίως και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6 εκ.

Χρηματοδοτεί εφάπαξ την πρώτη εγκατάσταση και τις δαπάνες πρώτης εγκατάτασης. Η πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης είναι:
- 8,5 εκ. για ορεινές περιοχές
- 6,8 εκ. για μειονεκτικές περιοχές
- 5,1 εκ. για τις λοιπές περιοχές
Για την αντιμετώπιση πρώτων δαπανών οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση χαμηλότοκου τραπεζικού δανείου με επιδότηση δανείου: 80% για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 60% για τις υπόλοιπες. Η συνολική επιδότηση του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3,4 εκ.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν θέσεις που είναι περισσότερο κατάλληλες ως προς τις δεξιότητες και την προσωπικότητα του, όπως υπάρχουν και θέσεις που είναι λιγότερο κατάλληλες. Είναι σημαντικό να ξέρεις τι είδους απασχόληση θέλεις, τι μπορείς να κάνεις και σε ποιους τομείς έχεις τις μεγαλύτερες προοπτικές. Αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα ώστε να προετοιμαστείς καλύτερα για την αναζήτηση δουλειάς και κάτι που θα σε γλιτώσει από άσκοπες αναζητήσεις.

Αφού έχεις σχηματίσει μια καθαρή εικόνα σχετικά με τα προσόντα και τις δεξιότητές σου και αποφασίσεις τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις στο μέλλον, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προσπαθήσεις να βρεις τι είδους θέσεις είναι διαθέσιμες για σένα.

 

Το ερώτημα τώρα είναι: που θα πρέπει να ψάξεις;
Φυσικά η απάντηση είναι σχετική από το τι ψάχνεις. Έχοντας όμως υπόψην ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματικοί τομείς έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, τότε πρέπει να γνωρίζεις από πριν τι μέθοδο ή συνδιασμό μεθόδων θα ακολουθήσεις για την εξεύρεση μιας θέσης.

 

Επιλογή καριέρας
H επιλογή καριέρας είναι μια σύνθετη υπόθεση. Τα στελέχη του ΚΕΚ μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε την καταλληλότερη για σας απόφαση, διερευνώντας μαζί σας τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες σας, και πληροφορώντας σας για τα διάφορα επαγγέλματα και τις προοπτικές απασχόλησης στους τομείς που σας ενδιαφέρουν. Μη διστάζετε, ζητείστε τους βοήθεια για να πάρετε τη σωστότερη για σας απόφαση σε σχέση με την επιλογή καριέρας.

Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για να διαπιστώστε κατά πόσο χρειάζεστε βοήθεια στον τομέα αυτό.

· Έχετε αποφασίσει ποιο είναι το πιο κατάλληλο για σας επάγγελμα;
· Έχετε καταγράψει τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις αξίες σας πριν πάρετε αποφάσεις που αφορούν την καριέρα σας;
· Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται για εισδοχή στο επάγγελμα που σας ενδιαφέρει;
· Γνωρίζετε αν το επάγγελμα που σας ενδιαφέρει έχει ειδικές απαιτήσεις;
· Γνωρίζετε τις προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης στο επάγγελμα που σας ενδιαφέρει;

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογές

Μια σωστή κίνηση πριν ξεκινήσεις την αναζήτηση εργασίας είναι να συγκεντρώσεις όλες τις πληροφορίες που θα σου ήταν χρήσιμες για τη δουλειά που σε ενδιαφέρει.

 

 

Μέθοδοι Αναζήτησης Εργασίας

 

Αγγελίες. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη και απλή μέθοδο. Αγγελίες προσφοράς εργασίας θα βρεις στις εφημερίδες (ευρείας κυκλοφορίας ή και τοπικές). Χρειάζεται προσοχή στην αξιολόγηση της προσφερόμενης θέσης γιατί συνήθως πολλές αγγελίες ωραιοποιούν τα πράγματα.

Προσέγγιση επιχειρήσεων. Μπορείς να προσεγγίσεις εσύ μια επιχείρηση που νομίζεις ότι έχει τα περιθώρια να σε προσλάβει. Θα το κάνεις στέλνοντας ένα βιογραφικό σημείωμα και ζητώντας ένα ραντεβού για συνέντευξη, εφόσον ξέρεις ότι υπάρχουν θετικές πιθανότητες. Χρειάζεσαι φυσικά θάρρος και σιγουριά γι’ αυτά που έχεις να προσφέρεις ως εργαζόμενος στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτή η μέθοδος είναι συχνά αποτελεσματική γιατί οι μικρές επιχειρήσεις δεν ανακοινώνουν συνήθως τις κενές θέσεις τους σε ευρεία κλίμακα, έτσι ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος.

ΟΑΕΔ. Τα στελέχη του τοπικού γραφείου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι αρμόδια για να σε εξυπηρετήσουν σε περίπτωση που ζητήσεις βοήθειά για την εξεύρεση εργασίας. Θα κρατήσουν τα στοιχεία σου και όταν βρεθεί μια θέση κατάλληλη θα σε ειδοποιήσουν. Καλό θα ήταν να μην περιμένεις απλά να μάθεις νέα τους αλλά να επιμείνεις. Μπορείς να συζητήσεις το ενδεχόμενο να κάνεις χρήση των ειδικών προγραμμάτων επιδότησης θέσεων εργασίας που αναφέρθηκαν προηγούμενα

Γραφεία Διασύνδεσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αφορά τους απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ). Τα γραφεία αυτά έχουν καταλόγους με επιχειρήσεις με τις οποίες μπορείς να επικοινωνήσεις και με τη μεσολάβηση των αρμοδίων να στείλεις ένα βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από μια σύσταση.

Ειδικά Προγράμματα Απασχόλησης. Πρόκειται για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχουν τη στήριξη της απασχόλησης. Αρκετά αφορούν την παροχή Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Ενεργειών, όπως το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ». Παρόλο που κατ’ αρχήν ο σκοπός τους δεν είναι να σου εξασφαλίσουν μια μόνιμη θέση εργασίας, αποτελούν ένα τρόπο να προσεγγίσεις την αγορά εργασίας και να κάνεις ένα ξεκίνημα. Η συνέχεια εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από σένα.

Άτυπες μέθοδοι αναζήτησης Εργασίας

Γνωριμίες.

Θα ξέρεις ήδη ότι οι γνωριμίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Μη διστάσεις να κάνεις γνωστό στους γύρω σου ότι χρειάζεσαι μια δουλειά. Μίλησε για τα προσόντα που έχεις, πες τι μπορείς να κάνεις και που θα σου άρεσε να εργαστείς. Όπως είπαμε και προηγουμένως πολλές επιχειρήσεις δεν ανακοινώνουν τις κενές θέσεις που έχουν γιατί συχνά προτιμούν να βρεθεί ένα άτομο μέσα από τις γνωριμίες τους.

 

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, τα ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης αποτελούν τον κύριο μηχανισμό συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων (γνωριμιών) μοιάζει να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την ελληνική αγορά.

Σημαντικό επίσης κατά την διάρκεια της περιόδου αναζήτησης εργασίας είναι το να είσαι ήρεμος και επιεικής προς τον εαυτό σου. Σκέψου θετικά και προχώρα με επιμονή και μέθοδο!

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB