Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για Μεταφορικά Μέσα και Μηχανήματα
  
22.10.12

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την Χαμηλότερη Τιμή και με τη «χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (δημοπρασίας)» για την προμήθεια: ελαστικών επισώτρων για τα για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Δήμου Κ4/2012, Κωδ. Ε.Π.Π. 34351100-3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 93.556,26 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 08/Νοεμ./2012 και ώρα 10:00 μ.μ. (λήξη προσφορών).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 4.678,00 € με ισχύ 4 μηνών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 3 μήνες. Η τιμή θα δίνεται κατά τεμάχιο σε ΕΥΡΩ, για την παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, σε χώρο που θα καθορίσει ο Δήμος.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη - προδιαγραφές της μελέτης, δίδονται στα τηλέφωνα 2109970190, τηλεομοιότυπο: 2109912680, αρμόδιος υπάλληλος Κακάτσιος Γιώργος και 210 99 70 000 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 16345.

Τελευταία ανανέωση ( 22.10.12 )